healthcity kortingen

Indien de 14de dag in cbs sports live promo code het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag.
Indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.
Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert HealthCity deze per aangetekende post te verzenden.Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.HealthCity hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot en met 12 jaar, 13-17 jaar, 18-25 jaar en 65 plussers.Voor deze drie clubs gelden de leeftijdscategorieën 6-12 jaar, 13-21, 22-25 jaar, 26-59 jaar en 60 plussers.Alle prijzen zijn inclusief BTW.In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;.Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan HealthCity.Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.(Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel.2 van deze algemene voorwaarden.Normale prijs; 79,- per maand, onze leden betalen 63,20.Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is HealthCity gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van HealthCity, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor.HealthCity behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via sepa automatische incasso.HealthCity behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan HealthCity mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden.
De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door HealthCity te zijn ontvangen.
In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan.
Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club.Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van HealthCity tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het Lid rdquor van HealthCity Holding.V.Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van HealthCity - deugdelijk bewijs.Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.HealthCity mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:.Prettige servicedesk, restaurant met heerlijke gerechten.Indien het Lid zijn lidmaatschap niet én kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van én kalendermaand.In geval van klachten met betrekking tot HealthCity dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot HealthCity, zoals beschreven op de website.Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.


[L_RANDNUM-10-999]