De eucharistie bewaart in ons dit verlangen naar een toekomst van gerechtigheid en vrede, naar de korte uggs kopen vervulling van Gods beloften.
Binnen twee decennia is de reeds genoemde achterstand ongedaan gemaakt, hetgeen de grote liefde en de belangstelling voor het lotte van der kort ex vriend liturgisch leven binnen de Oud-Katholieke kerk bevestigt.Het gaat God immers om heel de wereld en om alle geslachten, tot de grote Dag aanbreekt van de komst van onze Heer Jezus Christus.Kennelijk trok de vervanging van het latijn de grootste aandacht en dat is uiteraard begrijpelijk.De Catherina can Siena Stichting - anbi Stichting no 41056067.Deze uitgaven beleefden verschillende herdrukken, al dan niet aangevuld en veranderd.De betrokkenheid van zoveel gelovigen, van synodeleden en kerkbesturen, geeft uitdrukking aan de wijze, waarop de Oud-Katholieke kerk de geloofsgemeenschap verstaat.Op 4 december 1963 werd de Constitutie over de heilige liturgie door paus Paulus VI afgekondigd.De Kerk maakt immers een gang door de tijden en blijft daarbij niet onbeschadigd en onberoerd.Wat in 1960 bij de herdruk van het misboek nog niet mogelijk was, werd een begin van werkelijkheid, toen in 1968 de uitgave van de Tweede Misorde verscheen als katern van het misboek.Het is onze bedoeling de Kerk van binnenuit tot het inzicht te brengen dat vrouwen, niet minder dan mannen, tot de gewijde ambten kunnen en moeten worden toegelaten.Het Vatikaan en conservatieve katholieken beroepen zich op de heilige schrift en de overlevering om vrouwen uit te sluiten.Deze priesterlijke roeping van de gemeente wordt door de apostel benadrukt en vermeld als een geloofspraktijk van de vroege kerk: ik vermaan u, dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en voor allen die gezag bekleden, opdat wij.In de eucharistie belijden wij, dat we uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals wij ook verwachten eenmaal verzadigd te worden met Gods heerlijkheid.
Dit alles vormde een hechte basis om ná 1870 het grote werk aan te vatten; de totstandkoming van een Nederlands misboek.
Het resultaat was wel, dat men zich in de volgende jaren bemoedigd en aangespoord voelde om het werk van de vernieuwing van de liturgie aan te vatten.Zij moeten ook gewijd kunnen worden - als priester of bischop.De eucharistie stelt het éne offer van Christus tegenwoordig en vormt een blijvende en werkelijke gedachtenis van zijn dood en verrijzenis, waardoor de wereld met God is verzoend.De inzichten binnen de Oud-Katholieke beweging van Duitsland en Zwitserland vonden gehoor bij de Cleresie, ook al waren velen huiverig voor te vérgaande hervormingen.De kerkgemeenschap heeft een groots werk verricht door deze jarenlange inspanning, die niet uitsluitend is terug te voeren op de deskundige arbeid van de commissieleden.Wij verspreiden informatie in 26 talen en ontvangen per jaar zo'n.4 miljoen bezoekers.Geloofsgoed, de Oud-Katholieke kerk grondt haar geloof op de heilige Schrift als kenbron van de Openbaring en put de rijkdom van haar leer en leven uit de Overlevering van de ongedeelde kerk.Geef ons een schenking per giro of online.Het reeds in de zeventiende eeuw bestaande verlangen naar een beter verstaan van de liturgie, werd beantwoord door vertalingen van de gebeden, de uitgave van de heilige Schrift, de nadruk op goed aanbieding led tv met dvd speler onderricht aan de gelovigen en de publicatie van verscheidene gebedenboeken.
Men dient aan de gelovigen, geestelijken of leken, een rechtmatige vrijheid toe te kennen om te onderzoeken, te denken en hun gedachten kenbaar te maken.Zij sluiten in: alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters, teksten van kerkvaders, oude concilies en middeleeuwse theologen, rituelen en riten, historische dokumenten en wetenschappelijke literatuur van de laatste zestig jaren.


[L_RANDNUM-10-999]