Het bindend advies mag en zal daarom slechts marginaal worden getoetst.
Vervolgens hadden partijen besloten om bij wege van bindend advies hun geschil en de daarop gebaseerde vordering voor te leggen aan de Rijdende Rechter.
Om te voorkomen dat het straks escaleert met inmenging van woningbouw en politie wil ik graag alleen verder.Ruzies als vanouds en de buren beginnen nu ook te klagen over het gescheld en geschreeuw.(dit staat vermeldt in de beoordeling maar dus niet in de beslissing).Omdat in het bindend advies staat De Rijdende Rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken, staat volgens de rechtbank vast dat de Rijdende Rechter deze rapporten ook bij zijn beoordeling heeft betrokken.Vlak voor de zitting hebben mijn partner en ik besloten om als laatste redmiddel relatietherapie te volgen.Partijen konden daar op reageren.Vernietiging van zon beslissing kan pas aan de orde zijn, als vaststaat dat het bindend advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en/of bij de totstandkoming van het bindend advies fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht zijn geschonden, en de vastgestelde fout nadeel heeft toegebracht aan.2010 een KG aangespannen tegen mijn partner waarin ik de rechtbank gevraagd heb mij de woning voorlopig toe te wijzen en tevens een verbod om een aantal goederen uit de woning mee te nemen, dit in afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure.Ter zitting is ter sprake geweest dat, dit in het kader van een poging met relatietherapie te bekijken of de relatie nog een kans van slagen heeft, dit voor de duur van 3 maanden zou zijn.Ik ben bang dat het feit dat ik hem zelf weer heb toegelaten in de woning en hij ook weer meebetaalde aan de huur dit vonnis niet meer van toepassing is, dus graag jullie advies hierover.Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het Recente blogs van.Tussen partijen was een geschil ontstaan over de wijze van uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden en de betaling ervan.Op basis daarvan oordeelde de Rijdende Rechter dat partijen over en weer niets meer van elkaar hebben te vorderen.Dit toetsingskader brengt tot slot met zich dat bij de beoordeling geen acht wordt geslagen op inhoudelijke argumenten die niet ook bij de Rijdende Rechter naar voren zijn gebracht.De vordering tot vernietiging van het bindend advies werd daarmee afgewezen.En als al juist is dat de rijdende rechter door eiseres is voorzien van een afschrift van de brieven van 19 en, dan heeft hij daar kennelijk niet de waarde (van ingebrekestellingen) aan toegekend die eiseres daaraan toegekend had willen zien.
Als de rechtbank een uitspraak heeft gedaan in een kort geding en er is daarna nooit een bodemprocedure gestart blijft dit vonnis dan bindend als er in de beslissing geen tijdsduur aan verbonden is?
Helaas was de gedragsverandering daarna van korte duur en heb ik het vermoeden dat hij de therapie alleen maar gedaan heeft om weer terug in huis te komen.
Dat de motivering van het bindend advies ernstig gebrekkig is, kon de rechtbank niet volgen, omdat de Rijdende Rechter mede op basis van een mondeling verslag van een door hem ingeschakelde (en dus: onafhankelijke) deskundige tot zijn beslissing is gekomen en partijen in de gelegenheid.Het vorderen van vernietiging kan dus zin hebben.Nu is de koek gewoon.Marginale kortingskoopavond blokker toetsing, de rechtbank beoordeelt slechts of de Rijdende Rechter in redelijkheid tot de door hem gegeven beslissing heeft kunnen komen.Aperte onjuistheid, tegen deze achtergrond is de door de rijdende rechter gegeven motivering voor zijn conclusie dat eiseres in schuldeisersverzuim is komen te verkeren, zoals hiervoor weergegeven onder.4, niet ernstig gebrekkig.Daarbij was ook een deskundige aanwezig, die het pand al eerder had onderzocht.De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht van zijn bevindingen.Een bindend advies is alleen vernietigbaar, als de gebondenheid van daaraan in verband met inhoud of wijze van totstandkoming van het advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.Dat leidde tot vernietiging van het bindend advies van de Geschillencommissie Wonen en tot veroordeling van betaling van.382,78.
Ook zou de schade van een aannemer op een veel te laag bedrag zijn begroot.

In de beslissing van de rechtbank staat het volgende: mijn partner moest binnen 5 dagen na betekening de woning verlaten en niet meer te betreden op straffe van een dwangsom en verbiedt hem de goederen mee te nemen ook op straffe van een dwangsom.
Conclusie, er zijn vele vormen van bindend advies, zoals uitspraken van KiFid en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, maar ook de Rijdende Rechter, waarbij partijen bij voorbaat afspreken dat ze zich aan de uitspraak zullen houden.

[L_RANDNUM-10-999]